Leliekerk
Krommenie

Nieuws

Nieuws

Lijdenstijd deel 4: De Lijkwade van Turijn

Protestanten doen niet aan rituelen, crucifixen, beelden en relikwieënverer…

19 april 2014

Lijdenstijd deel 3: Brieven aan Maria, Petrus, Pilatus en Judas

Verschillende brieven met vragen van onze jeugd, gericht aan Maria, Petrus,…

18 april 2014

Lijdenstijd deel 2: De discipel, die Jezus liefhad

Het is Witte Donderdag, de dag waarop Jezus aanlag met Zijn discipelen voor…

17 april 2014

Opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan Gods rechterhand

Door Ganpat Berrevoets

Voordat ik begon te schrijven aan dit stuk over de hemelvaart van Jezus, heb ik eerst nog even gekeken naar wat ik er vorig jaar over schreef. Lees dat nog eens door als u of jij er de tijd voor ziet (Dertig jaar en Veertig dagen, p. 5 onder ‘Nieuws’). De nadruk zal in dit artikel niet liggen op de voorbereiding van de gemeente voor het zendingswerk in de wereld, maar op Jezus’ werk in de hemel. Vandaar dat ik de belijdenisuitspraak uit de apostolische geloofsbelijdenis als titel genomen heb.

Er zit weer een Koning op Davids troon

Jullie zullen inmiddels weten dat ik het leuk vind om films te kijken. Maar ik ben een kritische kijker en kijk ook niet alles. Soms hoor ik mensen tegen me zeggen: Die film moet je zien. Eerlijk gezegd doe ik dat dan nooit. Meestal is dat omdat ik de genoemde film moreel verwerpelijk vind. Jammer dat ik dan nooit zeg: Die film over de Bijbel, die moet je eens zien. Er draait nu een nieuwe Bijbelserie in Amerika: A.D. The Bible Continues. Het gaat over Handelingen en automatisch dus ook over Jezus’ hemelvaart. Het boek Handelingen begint daar mee. Hoewel de uitbeelding in de tweede aflevering ervan Bijbels gezien niet helemaal klopt, was deze wel neergezet als iets majesteitelijks. Een enorm belangrijke gebeurtenis in Gods geschiedenis met ons mensen. De makers deden het zo voorkomen dat in de wolk de poort naar de hemel was geopend en engelen op Jezus stonden te wachten om Hem te begeleiden naar Zijn Hemelse Vader. Bij het zien ervan had ik bijna een moment dat ik me wilde neerbuigen, maar dat heb ik niet gedaan. Het waren allemaal maar mensen, die het naspeelden

Toch is het goed om bij Jezus’ hemelvaart stil te staan en om op die dag naar kerk te gaan als we daarvoor samengeroepen worden. Want Hij is het zeker waard. Ook om voor Hem neer te knielen. Hij is jullie Koning! Op deze dag nam Hij namelijk plaats op de troon aan de rechterhand van God:

Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God.’

(Markus 16:19).

Hier wordt werkelijkheid wat de engel Gabriël tegen Maria had gezegd:

Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zin vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

(Lucas 1:32-33)

Er zit weer een Koning op de troon van David! Realiseren we dat ons? Of gaan we liever een dag uit … blijven we uitslapen … zien we deze dag als een welkome vrije dag om te klussen? Ik geef toe. Van oorsprong vierden de Christenen geen Hemelvaartsdag. Maar de eerste kerk in Jeruzalem was zich er heel goed van bewust dat Jezus in de hemel Koning is, dat Zijn rijk was aangebroken, zich steeds verder zou uitbreiden en … dat Hij spoedig weer zou terugkomen! Petrus, Jakobus, Johannes, Maria Magdalena, Lazarus en alle anderen leefden elke dag vanuit de hoop die Jezus hen door middel van Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren had gegeven. Kortom elke dag leven met de woorden van Jezus:

Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.’

(Markus 16:15)

Zie, ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

(Mattheüs 28:20)

en met de woorden van de engelen:

Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

(Handelingen 1:11)

Het is daarom goed dat de Vroege Kerk er een feestdag van gemaakt heeft om dit te blijven gedenken. Dat geeft hoop en moed om vol te houden in het geloof in Jezus Christus. Hij is werkelijk Koning en Hij werkt mee vanuit de hemel (zie Markus 16:20).

Dat Jezus actief aan het werk is blijkt ook dat Jezus niet alleen maar aan Gods rechterhand zit, zoals we dat belijden. De eerste die vanwege zijn geloof in Hem werd vermoord, zag dit:

Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.

(Handelingen 7:55-56)

Jezus, onze Koning en HEER kan niet stil blijven zitten, Hij is met u en jou bewogen. Ook als het niet lekker gaat, als je het moeilijk hebt of als je het gevoel hebt er alleen voor te staan net als Stefanus. De hemelvaart van Jezus laat zien dat Hij alle macht heeft op hemel en aarde (Mattheüs 28:18).

Maar het is nog niet het einde

Ik begrijp wel dat er nog veel vragen zijn over Zijn Koningschap. Als Hij dan alle macht in hemel en aarde heeft, hoe komt het dan dat er nog zoveel ellende op deze planeet is? Er zou een hele prekenserie over gegeven kunnen worden en misschien zou dat ook goed zijn. Maar ik moet het hier kort houden. Lees Openbaringen 12 en 13 eens helemaal door. Daar wordt de hemelvaart in beeldtaal beschreven. Het gaat verder dan Handelingen 1, want het beschrijft de strijd die losbarste in de hemel toen Jezus Zijn plaats had ingenomen.

De Satan, Gods tegenstander en de onze, had tot dan toe vrij toegang om de zondige wereld aan te klagen bij God. Zie hiervoor o.a. Job 1 en 2 en Zacharia 3. Maar Satan verloor zijn op-een-na-laatste strijd in de hemel, omdat hij al verloren had toen Jezus op Golgotha stierf en omdat Hij ook de dood al overwonnen had. De aartsengel Michaël en zijn engelenleger heeft Satan en zijn engelen op de aarde gegooid. De strijd is dus verplaatst naar de aarde en Jezus voert die strijd aan vanuit de hemel samen met Zijn engelen en met Zijn volgelingen, die daar al zijn. Zij bidden om gerechtigheid en regeren zo met Jezus mee (Openbaringen 6:9-11 en 20:4-5). Er zijn ook wel verhalen bekend van engelen die hier op aarde strijden tegen de machten van de duivel. Engelen die duivelse plannen dwarsbomen en mensen beschermen tegen de vernietigende kracht waarmee Satan de aarde wil verderven. In de serie A.D. worden de engelen ook uitgebeeld als strijders met zwaarden.

Onze tegenstander en grootste vijand doet er nu op aarde alles aan om mensen af te houden van de ware Koning van deze wereld, Jezus Christus. Het is ook deels onze eigen schuld dat de duivel in zekere mate macht kan uitoefenen op aarde, omdat de mensen telkens hebben toegegeven aan de zonde. Na Jezus’ hemelvaart laatste strijd is begonnen en dat is dus ook nu! Zelf denk ik wel eens dat we ons daar als kerken te weinig van bewust zijn. Het is de laatste periode voor de komst van Jezus over de wolken. D-Day is geweest, maar we weten allemaal dat toen D-Day in Normandië aanbrak de strijd het hevigst werd. Hemelvaart roept dus op om Gods wapenrusting aan te doen en Petrus schrijft ons het volgende:

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden.’

(1 Petrus 5:8)

V-Day bleef na de landing in Normandië nog lang uit. Ook nu heeft God de Vader nog niet het sein voor de laatste bazuin gegeven. Waarom niet? Omdat er nog steeds mensen zijn die het evangelie over Zijn Zoon nog niet gehoord hebben en daar gaat het met Pinksteren over.

 

hemelvaart2015.jpg