Leliekerk
Krommenie

Nieuws

Nieuws

Lijdenstijd deel 1: Maria van Betanië of Maria Magdalena

In de lijdenstijd en zeker in die laatste week daarvan sta ik wat meer stil…

15 april 2014

Noach vond genade in de ogen van de Heer

Vanwege de komst van de nieuwe film NOAH, hebben wij een preek die het verh…

5 april 2014

THE BIBLE Filmavond 19 april 2014

Op Stille Zaterdag 19 april vertonen we in de Leliekerk de laatste afleveri…

22 maart 2014

Goede Vrijdag: Gods gerechtigheid vervuld

Door Ganpat Berrevoets

Gisteren ging het over de Essenen en hun Leraar der gerechtigheid. Mogelijk hadden een aantal van hen Jezus aan de bovenzaal geholpen, waar Hij het Laatste Avondmaal kon vieren. Ik eindigde ermee dat deze twee onbekende Esseense mannen Jezus ook hielpen bij het vervullen van Gods gerechtigheid. Wat betekent dat nu? Kan dat eigenlijk wel?

Vandaag noem ik nog een voorbijganger uit het lijdensevangelie. Zijn naam is Simon van Cyrene. Een man die noodgedwongen Jezus moest helpen.

De gerechtigheid vervullen

Jezus zegt tegen Johannes de Doper:

‘Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtheid te vervullen.’

(Mattheüs 3:15)

Waarom zegt Jezus dat? Dat zegt Hij omdat Johannes de Doper Jezus niet wil dopen, want Jezus had geen zonden te belijden (zie 2 Korinthiërs 5:21 en 1 Petrus 2:22). Hij ging dat water in waar al die mensen, die al eerder gedoopt waren, hun zonden hadden afgespoeld. Jezus kreeg dat vuile water over zich heen. Jezus kreeg aan het kruis al de vuile zonden van de wereld te dragen. Dat is de gerechtigheid vervullen. In plaats van dat wij als zondige mensen een rechtvaardige straf krijgen voor onze zonden … krijgt Jezus de vloek. Ja, een vloek want staat er in Galaten 3:13 vgl. Deuteronomium 21:23:

‘Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.’

Wat is die vloek dan? Wat houdt de straf in? Verloren gaan. Verlaten worden door God. Verstoten zijn van Zijn zorg, hulp, genezing, liefde, goedheid en genade.

Jezus schreeuwt het uit: Eli, Eli, lama sabachtani! Mijn God mijn God, waarom heeft U mij verlaten! Lees Psalm 22 eens door en zie hoe David zo’n 1000 jaar voor de kruisiging als het ware geprofeteerd heeft over wat Jezus zou gaan overkomen. Het was Gods rechtvaardige oordeel over de mensen. Maar Hij liet het neerkomen op Zijn eigen Zoon. Jezus ‘heeft in zijn lichaam onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven.’ (1 Petrus 2:24)

De gerechtigheid vervullen betekent voor Jezus dus het opnemen van de rechtvaardige straf die wij verdiend hebben. Als we geloven dat Hij dat voor ons gedaan heeft, roept dat op tot een nieuw leven: rechtvaardig leven. Dat is: Jezus navolgen, van Hem leren. Kortom, Gods wil doen en niet langer zondigen.

Zelf kunnen wij al die lasten van het lijden en de zonde en de straf voor de zonde niet dragen. We zouden er aan onder doorgaan. Dus wat Jezus daar hangend tussen hemel en aarde doormaakte tijdens de drie uur lange duisternis van Gods oordeel … kunnen we ons niet indenken. Ik bid dat we zoiets ook nooit hoeven mee te maken. Maar dat we blijven vasthouden aan het geloof in Christus en de weg die Hij ons geeft.

Simon van Cyrene

Toch was er één die kort deelde in het lijden van Jezus. Iemand, die het kruis van Jezus droeg. Jezus zegt tegen Johannes ‘wij moeten de gerechtigheid van God vervullen’. Blijkbaar zag Jezus Johannes als een belangrijke hulp in Zijn missie op aarde. Ook Jezus’ discipelen hadden belangrijke taken om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken op aarde. Dit wordt vooral duidelijk als Hij hen er op uitstuurt (Mattheüs 10 en Lukas 10). Dan zijn er ook nog twee Essenen, die Jezus op Zijn missie helpen. Maar er is geen mens geweest, die zo dichtbij Jezus’ lijden kwam als Simon van Cyrene. Hij heeft een klein gedeelte van dat lijden gedragen. Hij was ook iemand die Jezus hielp de gerechtigheid van God te vervullen.

We weten niet veel van de man af. Waarschijnlijk was hij een Joodse man die oorspronkelijk uit Cyrene kwam en in Jeruzalem was gaan wonen. Hij kwam volgens Markus van het land de stad in (15:21). Cyrene lag in Noord-Afrika. Om die reden is Simon in de kunst en in films vaak afgebeeld als een donkergekleurde man. Hij had in ieder geval twee zoons: Alexander en Rufus. Daar kom ik nog op terug. Men gaat er vanuit dat Jezus het kruis niet meer kon dragen, vanwege de wonden die Hij had opgelopen tijdens de geseling. Dit is ook wel te zien op de kruisweg die alle Rooms Katholieke kerken op hun muren hebben. Het was mij vroeger ook wel zo uitgelegd.

Maar was dat zo? Kon Jezus het kruis echt niet meer dragen? Het is niet precies duidelijk hoe zwaar het kruis was en of het alleen ging om de dwarsbalk. Mogelijk stond de paal al gereed op Golgotha. Hoe dan ook, het ging om een straf. Zouden die Romeinse soldaten die Hem eerst nog zo geslagen en bespot hadden, nu opeens aardig gaan doen tegen Jezus? Oké vooruit we zoeken wel iemand anders, dan heb je het niet zo zwaar …

‘Wees gegroet Koning van de Joden! En zij sloegen Hem met een rietstok op het hoofd en bespuwden Hem en zij vielen op de knieën en bewezen Hem eer.’ (Markus 15:19)

Vergeet ook niet de doornenkroon, die ze Hem op zijn hoofd hadden geduwd. De koning van de Joden, maar een koning hoeft Zijn kruis … Zijn troon niet te dragen. Laat één van die Judeeërs dat maar doen! Daarom dwingen ze een buitenstaander dit te doen. Dwingen in de zin van: dit moet van de overheid! Dit moet voor jullie koning! Lukas schrijft hoe Simon het kruis achter Jezus aan draagt (23:26). Dat maakt de bespotting compleet. Wat Hij werkelijk is, Koning, daarmee wordt Hij belachelijk gemaakt. Zie je in Simon iets van jezelf? Zie je zo al iets van wat wij eigenlijk hadden moeten dragen? Gods rechtvaardige oordeel?

Volgens de Koran en de Islamitische traditie was het niet Jezus die gekruisigd werd, maar waarschijnlijk Simon van Cyrene. Vreemd genoeg staat dit al aan het begin van het heilige boek van de moslims. Toen de film The Passion of the Christ uitkwam in 2004 waren er een aantal van hen die zoiets zeiden als: ‘Dit hebben we nooit geweten.’ Wat hadden ze nooit geweten? Dat Jezus gekruisigd was en niet Simon. In de film zie je duidelijk hoe Simon behoorlijk aangedaan wegloopt van Golgotha. Veel moslims kwamen tot geloof. Wat de Koran hen had onthouden, had de ware God voor hen geopenbaard. Simon was er wel bij. Hij had tijdelijk met Jezus meegeleden. Maar hij en die andere mensen die Hem op de weg ernaar toe hielpen, konden niet meemaken wat Jezus meemaakte. Dat is nu Gods gerechtigheid. Dat is nu Zijn genade! Dat is nu Zijn liefde voor u, jou en mij.

Simons zonen staan in het evangelie van Markus vermeld, omdat Markus’ lezerspubliek hen kenden als leden van de gemeente van Christus. Dat kan betekenen dat Simon later opnieuw het kruishout van Jezus heeft omarmt door Hem als de Messias aan te nemen. Vanuit ons zelf willen we dit hout liever niet dragen net als Simon het liever niet in handen geduwd had gekregen. Maar hoe gelukzalig ben je, als dat kruis wel draagt achter Hem aan!

Op Stille Zaterdag gaat het over Maria, de moeder van Jezus.

goedevrijdag03042015.jpg